رفتن به محتوای اصلی
// ۴۰۴ page not found.‎ if (!found) { throw ("(╯°□°)╯︵ ┻━┻"); } // Go home!‎